Bài 4: Viết phương trình hóa học của lưu huỳnh với các kim loại: Mg, Zn, Fe, Al tạo ra MgS, ZnS, FeS, Al2S3 ……………………………………………………………………………………………………………

By Kaylee

Bài 4: Viết phương trình hóa học của lưu huỳnh với các kim loại: Mg, Zn, Fe, Al tạo ra MgS, ZnS, FeS, Al2S3
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Bài 5: Bổ túc các phương trình hóa học sau và chỉ ra đâu là phản ứng hóa hợp?
a) Al + Cl2 – -> … g) CaO + ….. – -> Ca(OH)2
b) P + O2 – -> … h) ? + H2 – – > NH3
c) KClO3 – – > KCl + … i) CaO + HNO3 – -> Ca(NO3)2 + …
d) SO2 + … .. – -> H2SO3 j) CaCO3 – – > ….. + CO2
e) 2Al(OH)3 – – > Al2O3 + … k) N2O5 +…… – -> 2HNO3
f) CuO + H2 – -> Cu + … l) HgO – – ->…… + O2

0 bình luận về “Bài 4: Viết phương trình hóa học của lưu huỳnh với các kim loại: Mg, Zn, Fe, Al tạo ra MgS, ZnS, FeS, Al2S3 ……………………………………………………………………………………………………………”

 1. 4. Mg + S -> MgS

       Zn + S -> ZnS
       Fe + S -> FeS
       2Al +  3S -> Al2S3
  5.  a) 2Al + 3Cl2 – -> 2AlCl3         (phản ứng hóa hợp)   
        b) 4P + 5O2 – -> 2P2O5          (phản ứng hóa hợp)
        c) 2KClO3 – – > 2KCl + 3O2
        d) SO2 + H2O – -> H2SO3      (phản ứng hóa hợp)
        e) 2Al(OH)3 – – > Al2O3 + 3H2O
        f) CuO + H2 – -> Cu + H2O
        g)CaO + H2O – -> Ca(OH)2    (phản ứng hóa hợp)
        h) N2 + 3H2 – – > 2NH3           (phản ứng hóa hợp)
        i) CaO + 2HNO3 – -> Ca(NO3)2 + H2O
        j) CaCO3 – – > CaO + CO2
        k) N2O5 + H2O – -> 2HNO3    (phản ứng hóa hợp)
        l) 2HgO – – -> 2Hg + O2

   

  Trả lời
 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Mg + S → MgS

    Zn + S →ZnS

    Fe + S → FeS

    2Al +3 S → Al2S3

    

  2Al +3 Cl2→ 2AlCl3 (hh)

  CaO + H2O→ Ca(OH)2 (hh)

  4P+5O2→2P2O5 (hh)

  N2 + 3H2→2NH3 (hh)

  2KClO3→ 2KCl +3O2

  CaO + 2HNO3→Ca(NO3)2 + H2O

  SO2 + H2O→ H2SO3 (hh)

  CaCO3→CaO + CO2

  2Al(OH)3→Al2O3 + 3H2O

  N2O5 +H2O→2HNO3  (hh)

  CuO + H2→ Cu + H2O

  2HgO →2Hg + O2

  Trả lời

Viết một bình luận