Bài 5: Cho dãy số: 6, 7, 9, 12, 16,….. Hỏi số 97 là số hạng thứ bao nhiêu của dãy? Bài 6: Tìm số hạng thứ 100 của dãy số sau: a, 1, 2, 9, 28, 65 ….

Photo of author

By Melody

Bài 5: Cho dãy số: 6, 7, 9, 12, 16,…..
Hỏi số 97 là số hạng thứ bao nhiêu của dãy?
Bài 6: Tìm số hạng thứ 100 của dãy số sau:
a, 1, 2, 9, 28, 65 …. b, 3, 18, 48, 93, 153, …
Viết một bình luận