Bài 5 : một thùng tôn có dạng HHCN có chiều dài 1,9 m, chiều rộng,chiều cao 0,7 m.Diện tích tôn để làm thùng là ( thùng không có nắp và mép hàn không

By Alaia

Bài 5 :
một thùng tôn có dạng HHCN có chiều dài 1,9 m, chiều rộng,chiều cao 0,7 m.Diện tích tôn để làm thùng là ( thùng không có nắp và mép hàn không đáng kể
Bài 6 :
Gập cạnh của một HLP lên 3 lần thì thể tích của HLP đó sẽ gấp lên số lần là :
Bài 7:
Gía trị của biểu thức 19 : 9,5×0,01=
2 . Tự luận
1.Đặt tính rồi tính
13,45 + 0,6 +8,29
108-30,04
1,703×0,86
30,68 : 4,5
2.Điền số thích hợp vào chỗ chấm
a/18,362 mét khối=…….cm khối
b/4 phút 30 giây =……….phút
c/75 kg 262g = …….kg
d/35 cm vuông 5 mm vuông = ……….cm vuông
Viết một bình luận