Bài 7: (0,75 điểm) Bạn Vy đi làm thêm ở tiệm cà phê đen đá“Take away NT” với hợp đồng lương tính theo ngày, nếu một ngày bán đủ 50 ly thì bạn sẽ được

Photo of author

By Athena

Bài 7: (0,75 điểm) Bạn Vy đi làm thêm ở tiệm cà phê đen đá“Take away NT” với hợp đồng lương
tính theo ngày, nếu một ngày bán đủ 50 ly thì bạn sẽ được nhận lương cơ bản là 150 000 đồng, bên cạnh đó với mỗi ly bán vượt chỉ tiêu, bạn sẽ được thưởng thêm 40% so với tiền lời một ly cà phê. Ngày đầu tiên đi làm bạn nhận được 222 000 đồng. Tính số ly cà phê bạn Vy đã bán được trong ngày đầu tiên đi làm biết rằng tiền lời 1 ly cà phê là 6000 đồng.
Viết một bình luận