Bài hoa đỏ Trong đoạn :Đỏ tía …………màu đỏ rực như tiết tác giả đã dùng nhưnhx từ ngữ chỉ màu đỏ nào để tả loài hoa A.đỏ tía,đỏ tươi,đỏ cờ,đỏ rự

Photo of author

By Kinsley

Bài hoa đỏ
Trong đoạn :Đỏ tía …………màu đỏ rực như tiết tác giả đã dùng nhưnhx từ ngữ chỉ màu đỏ nào để tả loài hoa
A.đỏ tía,đỏ tươi,đỏ cờ,đỏ rực
B.đỏ thắm ,đỏ hồng
Cđor ong,đỏ chót,đỏ mọng
D. Đỏ thắm,đỏ hồng ,đỏ mọng
Leave a Comment