Bài :phân tích thành nhân tử X(x+y)-(6x+6y)=?

Photo of author

By Gabriella

Bài :phân tích thành nhân tử X(x+y)-(6x+6y)=?
Viết một bình luận