Bài tập số 4: Tìm số phức liên hợp (z) và tính modun (|z|) của số phức sau. a, z = 2 + 3i b, z = (2+3i

Photo of author

By Genesis

Bài tập số 4: Tìm số phức liên hợp (z) và tính modun (|z|) của số phức sau.
a, z = 2 + 3i b, z = (2+3i)3
c, z = 2+3i1−2i d, z = 2–√−13i
Viết một bình luận