Bạn An bị cận nên phải đeo sát mắt một thấu kính phân kì có tiêu cự 40cm. Khi An nhìn một vật cách mắt 120cm thì ảnh của vật đó qua thấu kính cách mắt

Photo of author

By Raelynn

Bạn An bị cận nên phải đeo sát mắt một thấu kính phân kì có tiêu cự 40cm. Khi An nhìn một vật cách mắt 120cm thì ảnh của vật đó qua thấu kính cách mắt bao nhiêu cm?

0 bình luận về “Bạn An bị cận nên phải đeo sát mắt một thấu kính phân kì có tiêu cự 40cm. Khi An nhìn một vật cách mắt 120cm thì ảnh của vật đó qua thấu kính cách mắt”

 1. Đáp án: Ảnh của vật qua thấu kính cách mắt 30 cm

  Giải:

  $ΔOAB \ \backsim \ ΔOA’B’$

  → $\dfrac{OA}{OA’}=\dfrac{AB}{A’B’}$ (1)

  $ΔOIF \ \backsim \ ΔA’B’F$

  → $\dfrac{OF}{A’F}=\dfrac{OI}{A’B’}$

  → $\dfrac{OF}{OF-OA’}=\dfrac{AB}{A’B’}$ (2)

  Từ (1) và (2)

  → $\dfrac{OA}{OA’}=\dfrac{OF}{OF-OA’}=\dfrac{OA+OF}{OF}$

  → $\dfrac{120}{OA’}=\dfrac{120+40}{40}=4$

  → $OA’=30 \ (cm)$

 2. Đáp án:

  Ảnh qua kính cách mắt 30cm

  Giải thích các bước giải:

  Áp dụng công thức thấu kính cho thấu kính phân kỳ ta có:

  $\dfrac{1}{f} = \dfrac{1}{{d’}} – \dfrac{1}{d} \Leftrightarrow \dfrac{1}{{40}} = \dfrac{1}{{d’}} – \dfrac{1}{{120}} \Rightarrow d’ = 30cm$

   

Viết một bình luận