Bạn An bị cận nên phải đeo sát mắt một thấu kính phân kì có tiêu cự 40cm. Khi An nhìn một vật cách mắt 120cm thì ảnh của vật đó qua thấu kính cách mắt

Photo of author

By Raelynn

Bạn An bị cận nên phải đeo sát mắt một thấu kính phân kì có tiêu cự 40cm. Khi An nhìn một vật cách mắt 120cm thì ảnh của vật đó qua thấu kính cách mắt bao nhiêu cm?
Leave a Comment