1. ΔABC ⊥ A có BC = a AC = b , AC = c , Giải Δvuông biết a) b = 28cm , c = 21cm b) a=10cm , b=6cm c) c=3,8cm , góc B =51 độ d) a=11a , góc

Photo of author

By Serenity

1. ΔABC ⊥ A có BC = a
AC = b , AC = c , Giải Δvuông biết
a) b = 28cm , c = 21cm
b) a=10cm , b=6cm
c) c=3,8cm , góc B =51 độ
d) a=11a , góc C = 60 độ
e) b=5,1 độ , góc C bằng 30 độ
g) c=10cm , góc C = 45 độ
h) a=17cm , b=8cm
i) b=12cm , c = 7cm
ai làm được tất mình sẽ vote 5 sao + cám ơn ạ <3

0 bình luận về “1. ΔABC ⊥ A có BC = a AC = b , AC = c , Giải Δvuông biết a) b = 28cm , c = 21cm b) a=10cm , b=6cm c) c=3,8cm , góc B =51 độ d) a=11a , góc”

 1. Đáp án:

   g) xét tam giác vuông ABC có :

     cosC= AC/BC

    cos 45 độ= 10/ BC

  BC *cos 45 độ= 10

  BC= 10/cos 45 độ

  BC= 14,1 cm

  áp dụng định lí pi ta go vào tam giác vuông ABC có

  BC^2= AC^2 + AB^2

    AB^2= BC^2 – AC^2

    AB^2= 14,1^2- 10^2

  AB = căn (14,1^2- 10^2)

  AB= 9,9 cm

  ta có góc B + góc C= 90 độ

  -> góc B= 90 độ – góc C

       góc B= 90 độ – 45 độ

       góc B = 45 độ

  vậy AB= 9,9 cm

        BC=  14,1 cm

        góc B = 45 độ

Viết một bình luận