bạn an làm 1 cái hộp Hình lập phương bằng bìa (có nắp) cạch 10 cm A, tính diện tích bìa để làm hộp đó B, tính thể tích cái hộp đó

Photo of author

By Mackenzie

bạn an làm 1 cái hộp Hình lập phương bằng bìa (có nắp) cạch 10 cm A, tính diện tích bìa để làm hộp đó B, tính thể tích cái hộp đó
Viết một bình luận