Bạn An viết dãy số : 3 ,18 ,93 ,153,… a) Tìm số hạng thứ 100 của dãy. b) Số 11703 là số hạng thứ bao nhiêu của dãy?

Photo of author

By Vivian

Bạn An viết dãy số : 3 ,18 ,93 ,153,…
a) Tìm số hạng thứ 100 của dãy.
b) Số 11703 là số hạng thứ bao nhiêu của dãy?
Viết một bình luận