bán cầu nam nhận được lượng nhiệt mặt trời nhiều nhất vào ngày nào ? a 21/3 B/ 22/6 C / 23/9 D .22/12

Photo of author

By Abigail

bán cầu nam nhận được lượng nhiệt mặt trời nhiều nhất vào ngày nào ?
a 21/3 B/ 22/6 C / 23/9 D .22/12
Leave a Comment