Bạn có hai tờ giấy bạc loại 5000 đồng mua hết 8000₫ hỏi Hòa còn lại bao nhiêu nghìn đồng

Photo of author

By Liliana

Bạn có hai tờ giấy bạc loại 5000 đồng mua hết 8000₫ hỏi Hòa còn lại bao nhiêu nghìn đồng
Viết một bình luận