Bạn lan có 10 trái táo.nhưng bạn lan cho bạn hoa 5 trái táo và đưa cho bạn tiến 3 trái hỏi bạn lan có chia cho bạn hoà không ? Câu 1: A. Bạn la

Photo of author

By Anna

Bạn lan có 10 trái táo.nhưng bạn lan cho bạn hoa 5 trái táo và đưa cho bạn tiến 3 trái hỏi bạn lan có chia cho bạn hoà không ?
Câu 1:
A. Bạn lan không chia trái táo cho hoà.
B. Bạn lan chia 1 trái táo cho hoà.
C. Bạn lan cho hết cho bạn hoà 2 trái táo .
Tóm tắt :
Bạn có A,B,C để chọn 1 cái nhé.
Viết một bình luận