Bạn nào giải hộ mình câu tiếng anh này với! Chuyển đổi sang câu bị động đặc biệt (2 cách và nhớ giải thích hộ mình nhé)!! Thanks nhá!! -Some people in

Photo of author

By Eva

Bạn nào giải hộ mình câu tiếng anh này với! Chuyển đổi sang câu bị động đặc biệt (2 cách và nhớ giải thích hộ mình nhé)!! Thanks nhá!!
-Some people inform me that the director is going to take a business trip to England.
Leave a Comment