Bằng phương pháp hoá học làm thế nào phân biệt được các khí cacbonic,metan,etilen

Photo of author

By Raelynn

Bằng phương pháp hoá học làm thế nào phân biệt được các khí cacbonic,metan,etilen

0 bình luận về “Bằng phương pháp hoá học làm thế nào phân biệt được các khí cacbonic,metan,etilen”

 1. Cho 3 khí trên qua dd Br2

     +Khí làm mất màu Br2 là C2H4  vì có chứa lk π trong phân tử

      PTHH: C2H4+Br2–>C2H4Br2

      +Hai khí còn lại không làm mất màu là CH4 và CO2

  Cho hai khí trên qua dd Ca(OH)2

      +Khí tác dụng tạo kết tủa trắng là CO2

       PTHH: CO2+Ca(OH)2–>CaCO3↓+H20

      +Khí không phản ứng là CH4

   

Viết một bình luận