Bể nước có một vòi chảy vào một vòi chảy ra (đặt sát đáy bể). Khi bể cạn, mở vòi chảy vào thì sau 4 giờ đầy bể. Khi bể đầy, mở vòi chảy ra thì sau 9 g

Photo of author

By Ivy

Bể nước có một vòi chảy vào một vòi chảy ra (đặt sát đáy bể). Khi bể cạn, mở vòi chảy vào thì sau 4 giờ đầy bể. Khi bể đầy, mở vòi chảy ra thì sau 9 giờ bể cạn. Hỏi khi bể cạn mà mở cả 2 vòi thì sau bao lâu bể sẽ đầy?
Viết một bình luận