Biết a + b = 78 và phân số $\frac{a}{b}$ sau khi rút gọn thì bằng phân số $\frac{5}{8}$ . Vậy phân số $\frac{a}{b}$ cần tìm là phân số

Photo of author

By Raelynn

Biết a + b = 78 và phân số $\frac{a}{b}$ sau khi rút gọn thì bằng phân số $\frac{5}{8}$ . Vậy phân số $\frac{a}{b}$ cần tìm là phân số

0 bình luận về “Biết a + b = 78 và phân số $\frac{a}{b}$ sau khi rút gọn thì bằng phân số $\frac{5}{8}$ . Vậy phân số $\frac{a}{b}$ cần tìm là phân số”

 1. Đáp án:

  Phân số cần tìm: `30/48`

  Giải thích các bước giải:

  Coi số `a` là `5` phần thì số `b` là `8` phần.

  Ta có sơ đồ sau (xem hình)

  Tổng số phần bằng nhau là:

  `5+8=13` (phần)

  Giá trị một phần là:

  $78 \ : \ 13=6$ (phần) 

  Số `a` là:

  `6×5=30`

  Số `b` là:

  `6×8=48`

  Vậy phân số cần tìm là `30/40`

 2. Giải thích các bước giải:

  – Vì `a:b=5:8` nên coi `a` chiếm `5` phần thì `b` chiếm `8` phần.

  – Vậy tổng `a+b` chiếm `13` phần bằng nhau.

  – Vì `a+b=78` nên giá trị tương ứng với `1` phần bằng nhau là:

               \[ 78:13=6 \]

  – `A` chiếm `5` phần nên `a` bằng:

               \[ a=5×6=30 \]

  – `B` chiếm `8` phần nên `b` bằng:

               \[ b=6×8=48 \]

  Vậy phân số `a/b` cần tìm là phân số `30/48`.

Viết một bình luận