Biết rằng tanA, tanB là các nghiệm của phương trình x ² -px +q= 0 thế thì giá trị của biểu thức P= cos ²(A+B) + p.sin (A+ B). cos (A+B) + q. sin ² (

Photo of author

By Adalyn

Biết rằng tanA, tanB là các nghiệm của phương trình x ² -px +q= 0 thế thì giá trị của biểu thức
P= cos ²(A+B) + p.sin (A+ B). cos (A+B) + q. sin ² ( A+ B) = ???
A. q B. p C. p/q D. 1
Leave a Comment