Bố ơi giúp con :< what -...there (be) around your house?

Photo of author

By Eliza

Bố ơi giúp con :< what .......there (be) around your house?

0 bình luận về “Bố ơi giúp con :< what -...there (be) around your house?”

  1. what ..is/are…..there (be) around your house?

    cái này đáp án có thể là số ít hoặc số nhiều tuỳ vào câu trả lời

    vd: there are three chairs => tobe = are 

         there is a cake => tobe = is

    #TIB

Viết một bình luận