Tính khối lượng oxi cần dùng để đốt cháy hết và sản phẩm sinh ra: a) 46,5gam photpho b) 30gam cacbon c) 67,5gam nhôm d) 33,6 lít hidro

Photo of author

By Quinn

Tính khối lượng oxi cần dùng để đốt cháy hết và sản phẩm sinh ra:
a) 46,5gam photpho
b) 30gam cacbon
c) 67,5gam nhôm
d) 33,6 lít hidro

0 bình luận về “Tính khối lượng oxi cần dùng để đốt cháy hết và sản phẩm sinh ra: a) 46,5gam photpho b) 30gam cacbon c) 67,5gam nhôm d) 33,6 lít hidro”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải: 

  a/ 46,5 gam P

  4P + 5O2 -to-> 2P2O5

  1,5→1,875                   (mol)

  nP = m/M = 46,5/31 = 1,5 (mol)

  mO2 = n.M = 1,875.32 = 60 (g)

  b/ 30 gam C

  C + O2 -to-> CO2

  2,5→2,5              (mol)

  nC = m/M = 30/12 = 2,5 (mol)

  mO2 = n.M = 2,5.32 = 80 (g)

  c/ 67,5 gam Al

  4Al + 3O2 -to-> 2Al2O3

  2,5→1,875              (mol)

  nAl = m/M = 67,5/27 = 2,5 (mol)

  mO2 = n.M = 1,875.32 = 60 (g)

  d/ 33,6 lít H2

  2H2 + O2 -to-> 2H2O

  1,5→0,75                   (mol)

  nH2 = V/22,4 = 33,6/22,4 = 1,5 (mol)

  mO2 = n.M = 0,75.32 = 24 (g)

   

   

 2. a)

  nP=46,5/31=1,5 mol

  4P+5O2->2P2O5

  1,5   1,875

  mO2=1,875×32=60 g

  b)

  nC=30/12=2,5 mol

  C+O2->CO2

  mO2=2,5×32=80 g

  c)

  nAl=67,5/27=2,5 mol

  4Al+3O2->2Al2O3

  2,5   1,875 

  mO2=1,875×32=60 g

  d)

  nH2=33,6/22,4=1,5 mol

  2H2+O2->2H2O

  1,5   0,75

  mO2=0,75×32=24 g

   

Viết một bình luận