Bốn đội máy cày có 77 máy làm việc trên bốn cánh đồng có diện tích bằng nhau. Đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 10 ngày, đội thứ hai trong 4 ngà

Photo of author

By Kennedy

Bốn đội máy cày có 77 máy làm việc trên bốn cánh đồng có diện tích bằng nhau. Đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 10 ngày, đội thứ hai trong 4 ngày, đội thứ ba trong 6 ngày và đội thứ tư trong 8 ngày. Hỏi mỗi đội có mấy máy cày?
Viết một bình luận