BT: Viết tập hợp bằng cách dùng tính chất đặc trưng: A= {1; $\frac{1}{2}$ ; $\frac{1}{4}$ ; $\frac{1}{8}$ ; $\frac{1}{16}$ } B= {0; 1; 2} C= { 0; 2

Photo of author

By Kinsley

BT: Viết tập hợp bằng cách dùng tính chất đặc trưng:
A= {1; $\frac{1}{2}$ ; $\frac{1}{4}$ ; $\frac{1}{8}$ ; $\frac{1}{16}$ }
B= {0; 1; 2}
C= { 0; 2; 5}
D = { $\frac{1}{3}$ ; $\frac{1}{5}$ ; $\frac{1}{9}$ ; $\frac{1}{17}$ ; $\frac{1}{33}$ }
Viết một bình luận