buổi trưa ngủ hết sao mà hỏi chả ai chả lời thê ………………………….. cho x,y,z ≥ 0 thỏa man max{x,y,z} ≥1 cmr x ³+y ³+z ³+(x+y+z-1) ² ≥1+

Photo of author

By Quinn

buổi trưa ngủ hết sao mà hỏi chả ai chả lời thê
…………………………..
cho x,y,z ≥ 0 thỏa man max{x,y,z} ≥1
cmr x ³+y ³+z ³+(x+y+z-1) ² ≥1+3xyz
Viết một bình luận