C1: Lập bảng so sánh giống và khác nhau về kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục, khooa học, kĩ thuật và quân sự của thời Trần và thời Hồ C2:Nêu và ph

Photo of author

By Josie

C1: Lập bảng so sánh giống và khác nhau về kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục, khooa học, kĩ thuật và quân sự của thời Trần và thời Hồ
C2:Nêu và phân tích những cải cách của Hồ Quý Ly
C3:Nêu ý nghĩa, tác dụng và hạn chế của những cải cách do Hồ Quý Ly ban hành
LÀM NHANH HỘ EM. HỨA VOTE, CAMON, CÂU TL HAY NHẤT
Leave a Comment