C1: Nêu đặc điểm cấu chúc địa hình của Nam Mĩ. C2: Tại sao châu Nam cực là hoang mạc lạnh, mà ở ven bờ và trên các đảo vẫn có độ

Photo of author

By Josie

C1: Nêu đặc điểm cấu chúc địa hình của Nam Mĩ.
C2: Tại sao châu Nam cực là hoang mạc lạnh, mà ở ven bờ và trên các đảo vẫn có động vật sinh sống.
C3: Trình bày sự phát triển của ngành công nghiệp ở châu Âu.
C4: Nêu những khó khăn về tự nhiên của các nước bắc Âu đối với đời sống và sản xuất.
C5: Nhận xét bảng số liệu trang 124.
Leave a Comment