C1 : Tính nhanh các tổng sau : a.1+4+9+16+…+100 b.1+2+3+4+…+999+1000 C2 : Tính nhanh tổng 10 số hạng sau : a.2+4+8+16+…. b.1+2+3+5+8+…. C3 :

Photo of author

By Everleigh

C1 : Tính nhanh các tổng sau :
a.1+4+9+16+…+100
b.1+2+3+4+…+999+1000
C2 : Tính nhanh tổng 10 số hạng sau :
a.2+4+8+16+….
b.1+2+3+5+8+….
C3 : Tính tổng
T = 1/1×2 + 1/2×3 + 1/3×4 + …. + 1/99×100
Nhanh giúp eim zới ạ =(
#DONOTCOPY
Viết một bình luận