các bạn giúp m giải 4 câu này với mai kt 1 tiết ùi 1 Trình bày nội dung cơ bản của hiệp ước nhâm tuất, hiệp ước giáp tuất,hiệp ươ

Photo of author

By Lyla

các bạn giúp m giải 4 câu này với mai kt 1 tiết ùi
1 Trình bày nội dung cơ bản của hiệp ước nhâm tuất, hiệp ước giáp tuất,hiệp ước Hác-măng,Pa-tơ-nốt
2 So sánh hai thái độ 2 hành động của nhân dân và triều đình huế trước sự xâm lược của Thực dân Pháp
3 Vì sao nói khởi nghĩa Hương khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào cần vương?
4 Nêu những nét chính của khởi nghĩa yên thế (1884-1913)?so sánh khởi nghĩa yên thế với những cuộc khởi nghĩa lớn của phong trào cần vương
Leave a Comment