Các cách nói sau có phải người nói đã không tuân thủ phương châm về lượng không? Phải hiểu những cách nói này như thế nào? Chiến tranh là chiến tranh.

By Skylar

Các cách nói sau có phải người nói đã không tuân thủ phương châm về lượng
không? Phải hiểu những cách nói này như thế nào?
Chiến tranh là chiến tranh.
No vẫn là nó.
No là con của bố nó mà.

0 bình luận về “Các cách nói sau có phải người nói đã không tuân thủ phương châm về lượng không? Phải hiểu những cách nói này như thế nào? Chiến tranh là chiến tranh.”

  1. @Meo_

    * Các cách nói sau vẫn có tuân thủ phương châm về lượng.

    * Phải hiểu cách nói này là một cách nói khẳng định về một điều hiển nhiên và khẳng định về giá trị ý nghĩa của sự việc được nêu trong câu.

    Trả lời

Viết một bình luận