các quan lại địa phương nổi dậy đấu tranh làm cho nước hoảng loạn lên. Nên phải nhờ thế lực của họ Trần để dẹp loạn. Thế nhà Trần là lực lượng như thế

Photo of author

By Lydia

các quan lại địa phương nổi dậy đấu tranh làm cho nước hoảng loạn lên. Nên phải nhờ thế lực của họ Trần để dẹp loạn. Thế nhà Trần là lực lượng như thế nào ? Và mik mới hc tới bài 13 phần 1 la mã thôi
Leave a Comment