Cách nhận biết quy luật: quy luật phân ly, quy luật phân li độc lập,quy luật tương tác gen không alen, liên kết và hoán vị gen, liên kết với giới tính

Photo of author

By Reagan

Cách nhận biết quy luật: quy luật phân ly, quy luật phân li độc lập,quy luật tương tác gen không alen, liên kết và hoán vị gen, liên kết với giới tính, đi truyền ngoài nhân
Leave a Comment