can ( 3x^2+6x+7) + can ( 5x^2 +10x+21) = 5-x^2-2x tim x

Photo of author

By Reagan

can ( 3x^2+6x+7) + can ( 5x^2 +10x+21) = 5-x^2-2x
tim x

0 bình luận về “can ( 3x^2+6x+7) + can ( 5x^2 +10x+21) = 5-x^2-2x tim x”

 1. Đáp án:

   $x=-1$

  Giải thích các bước giải:

  $\sqrt{3x^2+6x+7}+\sqrt{5x^2+10x+21}=5-x^2-2x$

  $+)3x^2+6x+7$

  $=3(x^2+2x+1)+4$

  $=3(x+1)^2+4 \geq 4$

  $↔\sqrt{3x^2+6x+7} \geq \sqrt{4}=2$

  $+)5x^2+10x+21$

  $=5(x^2+2x+1)+16$

  $=5(x+1)^2+16 \geq 16$

  $↔\sqrt{5x^2+10x+21} \geq \sqrt{16}=4$

  $↔VT \geq 6(1)$

  $+)5-2x-x^2$

  $=-(x^2+2x+1)+6$

  $=-(x+1)^2+6 \leq 6$

  $↔VP \leq 6(2)$

  $(1),(2)↔VT=VP=6↔x=-1$

  Vậy phương trình có nghiệm duy nhất $x=-1$

 2. `sqrt ( 3x^2+6x+7) + sqrt ( 5x^2 +10x+21) = 5-x^2-2x`

  `text(Xét )3x^2+6x+7`

  `=(3x^2+6x+3)+4`

  `=3(x^2+2x+1)+4`

  `=3(x+1)^2+4>=4AAx`

  `=>sqrt(3(x+1)^2+4)>=sqrt4=2AAx`

  `text(Xét )5x^2 +10x+21`

  ` =(5x^2 +10x+5)+16`

  ` =5(x^2 +2x+1)+16`

  ` =5(x+1)^2+16>=16AAx`

  ` =>sqrt(5(x+1)^2+16)>=sqrt16=4AAx`

  `toVT=sqrt ( 3x^2+6x+7) + sqrt ( 5x^2 +10x+21)>=4+2=6AAx(1)`

  `text(Xét )VP=5-x^2-2x`

  `VP=(-x^2-2x-1)+6`

  `VP=-(x^2+2x+1)+6`

  `VP=-(x+1)^2+6<=6AAx(2)`

  `text(từ )(1);(2)=>VP<=6<=VT`

  `text(mà )VT=VP`

  `toVT=VP=6`

  `text(do đó )x+1=0`

  `tox=-1`

Viết một bình luận