can ( 3x^2+6x+7) + can ( 5x^2 +10x+21) = 5-x^2-2x tim x

By Reagan

can ( 3x^2+6x+7) + can ( 5x^2 +10x+21) = 5-x^2-2x
tim x
Viết một bình luận