Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết sông Cầu thuộc hệ thống sông nào sau đây? A: Sông Thái Bình. B: Sông Mã.

By Clara

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết sông Cầu thuộc hệ thống sông nào sau đây?
A: Sông Thái Bình.
B: Sông Mã.
C: Sông Hồng.
D: Sông Cả.
Viết một bình luận