Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết sông Cầu thuộc hệ thống sông nào sau đây? A: Sông Thái Bình. B: Sông Mã.

Photo of author

By Clara

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết sông Cầu thuộc hệ thống sông nào sau đây?
A: Sông Thái Bình.
B: Sông Mã.
C: Sông Hồng.
D: Sông Cả.

0 bình luận về “Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết sông Cầu thuộc hệ thống sông nào sau đây? A: Sông Thái Bình. B: Sông Mã.”

  1. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, sông Cầu thuộc hệ thống sông Thái Bình

    => Chọn đáp án A

    Tick cho mik vs ạ

Viết một bình luận