Cần gấp vote 5 sao và ctlnh Giải chi tiết giúp mik Cho phương trình x^2 – 2x + 2m – 1=0 (với m là tham số). Tìm m de phương trình có hai nghiệm phân

Photo of author

By Arya

Cần gấp vote 5 sao và ctlnh
Giải chi tiết giúp mik
Cho phương trình x^2 – 2x + 2m – 1=0 (với m là tham số). Tìm m de phương trình có hai nghiệm phân biệt x1, x2 là độ dài hai cạnh của tam giác vuông có diện tích bằng 7.
Viết một bình luận