Cano chuyển động vs vận tốc =25 km/h so vs nước. Nước chảy vs v=5km/h.Tính Vcano so vs bờ trong các TH: a, cano đi xuôi dòng b, cano đi ngược dò

Photo of author

By Josie

Cano chuyển động vs vận tốc =25 km/h so vs nước. Nước chảy vs v=5km/h.Tính Vcano so vs bờ trong các TH: a, cano đi xuôi dòng b, cano đi ngược dòng c,cano đi theo hướng vuông góc vs bờ sông
Leave a Comment