Cắt 1 HLP có cạnh 6 cm thành các HLP nhỏ cạnh 2cm thì cần cắt mấy lần?

Photo of author

By Rylee

Cắt 1 HLP có cạnh 6 cm thành các HLP nhỏ cạnh 2cm thì cần cắt mấy lần?
Viết một bình luận