Câu 1:Xác định hàm số bậc nhất y=ax+b,biết rằng đồ thị của hàm số đi qua hai điểm M(1;-1) và N(2;1) Câu 2: cho phương trình x2-2mx+m2-m+3 _ tìm giá tr

Photo of author

By Eliza

Câu 1:Xác định hàm số bậc nhất y=ax+b,biết rằng đồ thị của hàm số đi qua hai điểm M(1;-1) và N(2;1)
Câu 2: cho phương trình x2-2mx+m2-m+3
_ tìm giá trị của m để phương trình có 2 nghiệm X1;X2 và biểu thức P=X1.X2-X1-X2 đạt giá trị nhỏ
nhất
Cái nào chữ nhỏ hơn số là cái đó bình phương nha
Viết một bình luận