Câu 1 : Cách tính để tìm được đây là phản ứng hóa hợp hay phản ứng phân hủy Câu 2 : Cho một luồng khí H2 đi qua bột CuO nóng màu đen thu được hỗn h

Photo of author

By Lyla

Câu 1 :
Cách tính để tìm được đây là phản ứng hóa hợp hay phản ứng phân hủy
Câu 2 :
Cho một luồng khí H2 đi qua bột CuO nóng màu đen thu được hỗn hợp gồm hai chất rắn, trong đó có 3,2 gam chất rắn màu đỏ. Tiếp tục cho 2,24 lít khí H2 (đktc) đi qua, thì thu được một chất rắn duy nhất có màu đỏ.
a) Thể tích khí H2 (đktc) đã tham gia khử CuO lần thứ nhất là bao nhiêu lít?
b) Tính khối lượng CuO ban đầu.
Leave a Comment