câu 1: câu lạc bộ vndoc có 1000 thành viên. Hỏi câu lạc bộ có ít nhất bao nhiêu thành viên có cùng ngày sinh ( 1 năm = 365 ngày ) A: 3 B: 4 C: 5 D : 6

Photo of author

By Faith

câu 1: câu lạc bộ vndoc có 1000 thành viên. Hỏi câu lạc bộ có ít nhất bao nhiêu thành viên có cùng ngày sinh ( 1 năm = 365 ngày )
A: 3
B: 4
C: 5
D : 6
Câu 2:Có 25 viên bi gồm 4 màu : xanh, đỏ , tím , vàng. Hỏi có ít nhát bao nhiêu viên bi cùng màu?
A: 6
B: 7
C: 8
D: 9
Câu 3: trong thư viện có 35 ngăn sách. Trong đó ngăn nhiều nhất có 17 quyển. Hỏi có chắc chắn bao nhiêu ngăn sách có cùng số sách?
A: 2
B: 3
C:4
D:5
Câu 4: điểm số cao nhất trong một bài kiểm tra toán là 100 điểm.Điểm số thấp nhất trong bài kiểm tra đó của lớp là 59. Điểm số là các số tự nhiên . Biết rằng chắc chắn có ít nhất bốn học sinh trong lớp có cùng điểm số. Hỏi số lượng học sinh trong lớp ít nhất là bao nhiêu?
A: 45
B:46
C: 60
D: 61
Leave a Comment