Câu 1 : Cho tam giác MNP vuông tại M, biết MP = 3cm, MN = 4cm. Tính NP. Câu 2 : Cho tam giác ABC cân tại A, biết góc A = 70 độ. Tính góc B và góc C. C

By Elliana

Câu 1 : Cho tam giác MNP vuông tại M, biết MP = 3cm, MN = 4cm. Tính NP.
Câu 2 : Cho tam giác ABC cân tại A, biết góc A = 70 độ. Tính góc B và góc C.
Câu 3 : Cho tam giác MNA vuông tại A, biết AM = 4cm, AN = 3cm.
a) Tính MN ?
b) Trên tia đối của tia AN vẽ B sao cho AB = AN.
Chứng minh tam giác BMN cân
Viết một bình luận