Câu 1. Crăckinh hoàn toàn một ankan X thu được hỗn hợp Y có tỉ khối hơi so với H2 bằng 18. CTPT của X là: A . C3H8​ ​​B . C4H10​

By Madelyn

Câu 1. Crăckinh hoàn toàn một ankan X thu được hỗn hợp Y có tỉ khối hơi so với H2 bằng 18. CTPT của X là:
A . C3H8​ ​​B . C4H10​
C . C5H12​ ​​D . Không có CTPT thoả mãn
Câu 2. Crackinh butan tạo ra hỗn hợp 2 chất A và b. Biết tỉ khối của A so với B là 2,625. A và B có CTPT theo thứ tự là:
A. C3H6 và CH4 ​ ​​​B. C2H6 và CH4​
C. C2H4 và C3H6 ​ ​

0 bình luận về “Câu 1. Crăckinh hoàn toàn một ankan X thu được hỗn hợp Y có tỉ khối hơi so với H2 bằng 18. CTPT của X là: A . C3H8​ ​​B . C4H10​”

Viết một bình luận