câu 1: điền số thích hợp vào chỗ trống : 7m3 2dm3 = ….. dm3 câu 2: 1 bếp dự trữ gạo đủ cho 120 người ăn trong 20 ngày . Thực tế đã có 150 người ăn

Photo of author

By Autumn

câu 1: điền số thích hợp vào chỗ trống : 7m3 2dm3 = ….. dm3
câu 2: 1 bếp dự trữ gạo đủ cho 120 người ăn trong 20 ngày . Thực tế đã có 150 người ăn . Hỏi số gạo dự trữ đó đủ ăn trong bao nhiêu ngày ?
câu 3 :
a) Tìm a , biết :242/363 +1616/2121=2/7xa
b)Tính nhanh a = 18x [19191919/21212121+88888/99999]
câu 4 : trong kì thi chọn h/s vào lớp 6 chất lượng cao , ở 1 trường Trung học cơ sở có 480 h/s dự thi . Kết quả h/s làm bài đạt loại giỏi chiếm 6,25% số h/s dự thi và = 1/4 số h/s làm bài đạt loại khá . Còn lại là số h/s làm bài đạt loại trung bình . Tính :
a. số h/s làm bài đạt mỗi loại .
b. tỉ số phần trăm số h/s làm bài đạt loại giỏi và khá so với số h/s dự thi .

0 bình luận về “câu 1: điền số thích hợp vào chỗ trống : 7m3 2dm3 = ….. dm3 câu 2: 1 bếp dự trữ gạo đủ cho 120 người ăn trong 20 ngày . Thực tế đã có 150 người ăn”

 1. Đáp án + Giải thích :

  Câu 1 :

  7 m³ 2 dm³ = 7002 dm³

  Câu 2 :

  Muốn ăn số gạo dự trữ đó hết trong 1 ngày thì cần phải có số người là :

       120 x 20 = 2400 ( người )

  Số gạo dự trữ đó đủ ăn trong bao nhiêu ngày là :

       2400 : 150 = 16 ( ngày )

                           Đáp số : 16 ngày

  Câu 3 :

  a)

  $\frac{242}{363}$  + $\frac{1616}{2121}$ = $\frac{2}{7}$ x a

   $\frac{10}{7}$         =  $\frac{2}{7}$ x a

  a                                  =  $\frac{10}{7}$ : $\frac{2}{7}$

  a                                  = 5

  b)

  a = 18 x ( $\frac{19191919}{21212121}$ + $\frac{88888}{99999}$ )

  a = 18 x $\frac{113}{63}$

  a =       $\frac{226}{7}$

  Câu 4 :

  a)

  Học sinh làm bài đạt loại giỏi là :

     480 : 100 x 6,25 = 30 ( học sinh )

  Học sinh làm bài đạt loại khá là :

     480 : 4 = 120 ( học sinh )

  Học sinh làm bài đạt loại trung bình là :

     480 – 30 – 120 = 330 ( học sinh )

  b)

  Tổng số học sinh làm bài đạt loại giỏi và khá là :

     30 + 120 = 150 ( học sinh )

  Tỉ số phần trăm số học sinh làm bài đạt loại giỏi và khá so với số học sinh dự thi là :

     150 : 480 = 0,3125

     0,3125 = 31,25 %

                                        Đáp số : a )

                                                    giỏi : 30 học sinh

                                                    khá : 120 học sinh

                                                    trung bình : 330 học sinh

                                                        b)

                                                     31,25 %

Viết một bình luận