Câu 1.Đốt cháy hoàn toàn một hidrocacbon X thu được 13,2 gam CO2 và 7,2 gam nước. X là: A.Etan B.Propan

By Daisy

Câu 1.Đốt cháy hoàn toàn một hidrocacbon X thu được 13,2 gam CO2 và 7,2 gam nước. X là:
A.Etan B.Propan C.Butan D.Butilen
Câu 2. Đốt cháy 22gam một ankan thu được 66 gam CO2. Vậy công thức phân tử của ankan là:
A. C3H8. ​​ B. C4H10.​​ C. C5H12.​​ D. C6H14
Câu 3. Đốt cháy hoàn toàn một lượng hiđrocacbon cần có 8,96 lít O2 (đktc). Cho sản phẩm cháy đi vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 25g kết tủa. CTPT của hiđrocacbon là:
A . C5H10​ ​​B . C6H12
C . C5H12​ ​​D . C6H14

0 bình luận về “Câu 1.Đốt cháy hoàn toàn một hidrocacbon X thu được 13,2 gam CO2 và 7,2 gam nước. X là: A.Etan B.Propan”

 1. Đáp án:

   1 B

  2 A

  3 C

  Giải thích các bước giải:

   Câu 1

  nCO2=13,2/44=0,3 mol

  nH2O=7,2/18=0,4 mol

  =>nC : nH=0,3 : 0,8=3 :8

  =>X là C3H8 propan

  Câu 2

  nCO2=66/44=1,5 mol

  =>nankan=1,5/n mol

  Ta có

  1,5/n x(14n+2)=22

  => n=3

  => C3H8

  Câu 3

  nCO2=25/100=0,25 mol

  nO2=8,96/22,4=0,4 mol

  Bảo toàn O

  2nO2=2nCO2+nH2O

  =>nH2O=0,3 mol

  nC : nH=0,25 :0,6=5 : 12

  => C5H12

  Trả lời

Viết một bình luận