Câu 1: Dựa vào lược đồ trình bày các hướng tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954 của ta. Kết quả như thế nào? (4 điểm) Câu 2: Trình bày diễn bi

Photo of author

By Raelynn

Câu 1: Dựa vào lược đồ trình bày các hướng tiến công chiến lược Đông – Xuân
1953 – 1954 của ta. Kết quả như thế nào? (4 điểm)
Câu 2: Trình bày diễn biến, kết quả và ý nghĩa của chiến dịch lịch sử Điện Biên
Phủ năm 1954 (6 điểm)
Leave a Comment