Câu 1: Em hãy hãy lập bảng tóm tắt về tình hình kinh tế, văn hóa nước ta ở các thế kỉ XVII – XVIII. Có điểm gì mới? Câu 2: Hãy nêu những cống hiến to

Photo of author

By Sadie

Câu 1: Em hãy hãy lập bảng tóm tắt về tình hình kinh tế, văn hóa nước ta ở các thế kỉ XVII – XVIII. Có điểm gì mới?
Câu 2: Hãy nêu những cống hiến to lớn của phong trào Tây Sơn đối với lịch sử dân tộc trong những năm 1771 đến năm 1789.
Leave a Comment