Câu 1: Firmware đề cập đến điều gì? * Một tiêu chuẩn mà một công ty muốn thực thi trên mỗi máy tính công ty Phần mềm cho phép một hệ điều hành giao ti

Photo of author

By Abigail

Câu 1: Firmware đề cập đến điều gì? *
Một tiêu chuẩn mà một công ty muốn thực thi trên mỗi máy tính công ty
Phần mềm cho phép một hệ điều hành giao tiếp với một thiết bị.
Một loại phương tiện lưu trữ.
Phần mềm tích hợp kiểm soát cách thức một thiết bị hoạt động.
Câu 2: Điều gì xảy ra khi một bản cập nhật cho hệ điều hành thất bại khi quá trình cài đặt bản cập nhật chạy được 75%? *
Bạn nhận ra bạn đã có chương trình cài đặt
Bạn đã hết thời gian để hoàn thành việc cài đặt đầy đủ
Bạn không còn cho phép tiếp tục cài đặt.
Bạn không có đủ không gian đĩa cứng để cài đặt tất cả các tập tin.
Leave a Comment