câu 1 : một gen có hiệu số giữa (nu) loại A với một loại (Nu) khác bằng 20% và có 2760 liên kết hidro a) tính số lượng từng loại nu của gen b) tính

Photo of author

By Claire

câu 1 : một gen có hiệu số giữa (nu) loại A với một loại (Nu) khác bằng 20% và có 2760 liên kết hidro
a) tính số lượng từng loại nu của gen
b) tính chiều dài của gen theo đơn vị um
Leave a Comment