câu 1 : một gen có hiệu số giữa (nu) loại A với một loại (Nu) khác bằng 20% và có 2760 liên kết hidro a) tính số lượng từng loại nu của gen b) tính

By Claire

câu 1 : một gen có hiệu số giữa (nu) loại A với một loại (Nu) khác bằng 20% và có 2760 liên kết hidro
a) tính số lượng từng loại nu của gen
b) tính chiều dài của gen theo đơn vị um

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận