Câu 1. Nêu khái niệm giống vật nuôi? Cho ví dụ. Câu 2: Thế nào là sinh trưởng và phát dục của vật nuôi? Cho ví dụ. Câu 3: Trình bày vai trò và nhiệm

Photo of author

By Parker

Câu 1. Nêu khái niệm giống vật nuôi? Cho ví dụ. Câu
2: Thế nào là sinh trưởng và phát dục của vật nuôi? Cho ví dụ.
Câu 3: Trình bày vai trò và nhiệm vụ phát triển chăn nuôi.
Câu 4:Trình bày về tình hình rừng ở nước ta hiện nay?
Câu 5: Em hãy kể tên các loại khai thác rừng? Cho biết các loại khai thác rừng có những điểm nào giống nhau và khác nhau?
Leave a Comment