Câu 1. Nửa cầu Bắc ngả về phía Mặt Trời nhiều hơn vào ngày A. 22-6 (hạ chí). B. 21-3 (xuân phân). C. 23-9 (thu phân). D. 22-12 (đông chí). Câu 2. Khi

Photo of author

By Serenity

Câu 1. Nửa cầu Bắc ngả về phía Mặt Trời nhiều hơn vào ngày
A. 22-6 (hạ chí). B. 21-3 (xuân phân).
C. 23-9 (thu phân). D. 22-12 (đông chí).
Câu 2. Khi ở khu vực giờ gốc là 12 giờ thì lúc đó ở nước ta là mấy giờ ?
A. 17 giờ. B. 18 giờ.
C. 19 giờ. D. 20 giờ.
Câu 3. Ý nghĩa của tỉ lệ bản đồ là:
A. tỉ lệ bản đồ cho ta biết khoảng cách của bản đồ.
B. tỉ lệ bản đồ cho ta biết khoảng cách bản đồ đã phóng to bao nhiêu lần so với
kích thước thực của chúng trên thực tế.
C. tỉ lệ bản đồ cho ta biết khoảng cách trên bản đồ đã thu nhỏ bao nhiêu lần so
với kích thước thực của chúng trên thực tế.
D. cả ba đáp án A,B,C đều sai.
Leave a Comment