Câu 1 Ở đậu hà lan ,khi cho đậu hà lan thân cao thuần chủng lai đậu hà lan thân thấp thì thu được F1 tiếp tục cho F1 tự thụ phấn thi

Photo of author

By Camila

Câu 1 Ở đậu hà lan ,khi cho đậu hà lan thân cao thuần chủng lai đậu hà lan thân thấp thì thu được F1 tiếp tục cho F1 tự thụ phấn thì thu được F2 có 900 cây thân cao : 299cây thân thấp
a.Hãy biện luận và viết sơ đồ cho phép lai trên
b. Khi cho đậu hà lan F1 lai phân tích thì thu được kết quả như thế nào?
Leave a Comment